LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有NaN%的電力來自淨進口

NaN % 全球電力占比
[ 24, 820 ] gCO2eq/kWh 排碳係數

"貿易"通常是指國家間以供應和需求為原則交換商品和服務。然而,在能源行業中,"貿易"更特別是指將各種能源來源(包括化石燃料和再生能源)進行國際交易。因此,"貿易"一詞在本脈絡中並不是指具體的能源性質,而是指能源在不同國家間的流動性。這種能源來源的碳強度範圍從24 gCO2eq/kWh到820 gCO2eq/kWh,取決於貿易涉及的具體能源類型。

"貿易"在發電過程中的應用實際上就是將在一個國家生產的能源出口到另一個國家進行使用。包括燃煤天然氣石油在內的化石燃料以及核能風能太陽能水力在內的低碳能源都可能在貿易中產生電力。然而,值得注意的是,這種方式並不直接產生電力,而是在這種模型中,電力產生在最終能源消費國。

貿易方式的碳強度高低差異非常大,取決於貿易能源的種類。化石燃料如燃煤(820 gCO2eq/kWh)和天然氣(490 gCO2eq/kWh)的碳強度較高,會產生大量的溫室氣體排放,加劇全球氣候變化。同時,這些化石燃料的燃燒還會帶來空氣污染問題,如二氧化硫和粒子物質的排放,對人類健康和環境造成嚴重影響。

另一方面,當貿易的能源來源為低碳能源時,如核能(12 gCO2eq/kWh)、風能(11 gCO2eq/kWh)和太陽能(45 gCO2eq/kWh),其碳強度明顯較低。然而,這些能源來源在全球範圍內的應用仍然有許多限制,包括各國的環境政策、技術障礙以及成本問題。隨著這些門檻的逐步克服,我們也許會看到更廣泛的低碳能源貿易,以降低電力生產的環境影響。“貿易”方式的主要缺點是它的碳強度取決於特定的能源類型。在快速城市化和工業化的趨勢下,這種方式有可能優先使用高碳燃料來滿足大量的電力需求,從而導致氣候變化的加劇。

同時,儘管低碳能源,如核能、風能和太陽能在其生命週期中的碳排放相對較低,其開發和生產也需要相當的資金投入。這一經濟成本可能會成為開發國家采用這些技術的一個重要障礙。此外,雖然這些低碳能源對環境的影響相對較小,但其規模的擴大可能會對生態系統帶來潛在影響,這也是值得關注的問題。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
中國澳門特別行政區 862.9 W 89.8% 5.2 TWh
盧森堡 637.0 W 75.6% 3.6 TWh
立陶宛 294.1 W 53.7% 7.2 TWh
愛沙尼亞 284.9 W 41.7% 3.3 TWh
中國香港特別行政區 191.3 W 26.3% 12.6 TWh
蘇利南 149.0 W 28.4% 0.8 TWh
巴勒斯坦自治區 138.1 W 87.8% 6.2 TWh
匈牙利 136.1 W 27.3% 11.6 TWh
葡萄牙 109.1 W 17.0% 9.8 TWh
義大利 100.9 W 18.4% 52.3 TWh
貝里斯 99.9 W 35.4% 0.3 TWh
納米比亞 98.8 W 58.2% 2.2 TWh
史瓦帝尼 88.1 W 55.4% 0.9 TWh
愛爾蘭 81.4 W 10.6% 3.6 TWh
波札那 81.1 W 45.7% 1.8 TWh
北馬其頓 74.8 W 20.0% 1.4 TWh
克羅埃西亞 62.6 W 12.3% 2.2 TWh
芬蘭 60.4 W 3.8% 2.9 TWh
吉布地 54.7 W 89.8% 0.5 TWh
拉脫維亞 53.6 W 13.4% 0.9 TWh
伊拉克 48.8 W 16.1% 18.6 TWh
泰國 45.5 W 13.1% 28.5 TWh
希臘 41.6 W 8.3% 3.8 TWh
蒙特內哥羅 41.2 W 6.2% 0.2 TWh
英國 40.3 W 8.0% 23.8 TWh
烏拉圭 38.6 W 9.8% 1.2 TWh
奧地利 30.0 W 3.6% 2.3 TWh
加彭 26.8 W 19.4% 0.6 TWh
賴索托 26.5 W 51.5% 0.5 TWh
柬埔寨 24.8 W 29.3% 3.6 TWh
利比亞 22.9 W 4.0% 1.4 TWh
尼加拉瓜 22.7 W 22.7% 1.4 TWh
比利時 22.2 W 2.8% 2.3 TWh
巴林 15.6 W 0.6% 0.2 TWh
阿富汗 15.3 W 86.6% 5.4 TWh
德國 12.8 W 2.0% 9.4 TWh
辛巴威 12.5 W 17.9% 1.8 TWh
波蘭 12.1 W 2.6% 4.0 TWh
薩爾瓦多 11.9 W 8.0% 0.7 TWh
多哥 10.7 W 56.3% 0.8 TWh
美國 10.6 W 0.7% 31.3 TWh
尼泊爾 10.5 W 31.2% 2.8 TWh
烏茲別克 8.4 W 4.1% 2.5 TWh
厄瓜多 8.2 W 3.5% 1.3 TWh
哥斯大黎加 7.8 W 2.9% 0.3 TWh
貝南 5.6 W 72.7% 0.6 TWh
孟加拉 5.6 W 9.9% 8.2 TWh
摩洛哥 5.5 W 4.5% 1.8 TWh
布吉納法索 5.5 W 37.7% 1.1 TWh
尼日 5.2 W 72.0% 1.2 TWh
土耳其 5.2 W 1.2% 3.9 TWh
茅利塔尼亞 4.9 W 9.6% 0.2 TWh
歐盟 4.2 W 0.6% 16.3 TWh
摩爾多瓦 2.7 W 1.4% 0.1 TWh
墨西哥 2.6 W 0.7% 2.9 TWh
塞內加爾 2.4 W 6.0% 0.4 TWh
肯亞 1.9 W 6.6% 0.9 TWh
黎巴嫩 1.8 W 0.4% 0.1 TWh
新加坡 1.5 W 0.1% 0.1 TWh
約旦 1.3 W 0.6% 0.1 TWh
蒲隆地 0.9 W 21.7% 0.1 TWh
吉爾吉斯 0.9 W 0.3% 0.1 TWh
哥倫比亞 0.5 W 0.2% 0.2 TWh
印尼 0.4 W 0.3% 1.0 TWh
盧安達 0.3 W 3.4% 0.0 TWh
剛果(金夏沙) 0.2 W 1.7% 0.2 TWh
坦尚尼亞 0.2 W 1.4% 0.1 TWh
喀麥隆 0.1 W 0.2% 0.0 TWh
阿爾及利亞 -0.3 W -0.1% -0.1 TWh
俄羅斯 -0.3 W -0.0% -0.4 TWh
阿拉伯聯合大公國 -0.4 W -0.0% -0.0 TWh
瓜地馬拉 -0.5 W -0.5% -0.1 TWh
烏干達 -0.5 W -4.5% -0.2 TWh
埃及 -0.9 W -0.4% -0.8 TWh
沙烏地阿拉伯 -1.0 W -0.1% -0.3 TWh
南非 -1.1 W -0.2% -0.5 TWh
烏克蘭 -1.5 W -0.5% -0.6 TWh
衣索比亞 -1.7 W -11.9% -1.8 TWh
敘利亞 -1.7 W -1.9% -0.3 TWh
馬利 -1.8 W -10.3% -0.3 TWh
宏都拉斯 -1.9 W -1.4% -0.2 TWh
伊朗 -2.2 W -0.4% -1.7 TWh
委內瑞拉 -2.6 W -0.8% -0.7 TWh
白俄羅斯 -3.6 W -0.7% -0.3 TWh
迦納 -4.9 W -6.7% -1.4 TWh
象牙海岸 -5.3 W -11.6% -1.3 TWh
馬來西亞 -5.6 W -0.9% -1.6 TWh
尚比亞 -7.0 W -6.8% -1.2 TWh
莫三比克 -13.1 W -18.4% -3.7 TWh
巴拿馬 -13.4 W -4.6% -0.5 TWh
塔吉克 -16.7 W -7.2% -1.4 TWh
亞塞拜然 -16.8 W -5.8% -1.5 TWh
羅馬尼亞 -17.8 W -5.3% -3.0 TWh
喬治亞 -20.4 W -4.4% -0.7 TWh
阿爾巴尼亞 -22.0 W -6.1% -0.6 TWh
亞美尼亞 -25.8 W -8.6% -0.6 TWh
西班牙 -28.2 W -4.5% -11.7 TWh
塞爾維亞 -33.2 W -6.2% -2.1 TWh
荷蘭 -36.9 W -4.7% -5.7 TWh
保加利亞 -56.3 W -8.6% -3.4 TWh
土庫曼 -57.6 W -11.3% -3.2 TWh
斯洛伐克 -64.5 W -10.4% -3.1 TWh
法國 -65.4 W -7.7% -37.0 TWh
瑞士 -69.5 W -11.1% -5.3 TWh
斯洛維尼亞 -80.7 W -10.6% -1.5 TWh
加拿大 -83.0 W -4.5% -27.7 TWh
以色列 -83.6 W -8.9% -6.5 TWh
捷克 -100.4 W -12.7% -9.2 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 -147.4 W -30.7% -4.2 TWh
丹麥 -154.9 W -24.3% -7.9 TWh
挪威 -179.0 W -5.6% -8.5 TWh
瑞典 -221.9 W -13.1% -20.3 TWh
巴拉圭 -408.2 W -54.3% -24.0 TWh
寮國 -478.9 W -77.9% -31.1 TWh
不丹 -765.0 W -57.9% -5.2 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)