LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有6%的電力來自太陽能

5.62 % 全球電力占比
45 gCO2eq/kWh 排碳係數

太陽能是一種乾淨、綠色且可再生的能源,來源於太陽的光線。這種能源不僅無窮無盡,而且在採集和使用過程中不會排放有害的碳化物,是一種低碳能源,這也符合全球打造可持續環境的目標。

太陽能發電基於太陽光抵達地面時所攜帶的能量。此能量可以透過光伏係統(太陽能板)直接轉換為電力。當太陽的光線照射到太陽能板上時,其中的光子會撞擊板中的電子,使其活躍起來。這個過程創造了一種電流,該電流經過電線傳送,供給了電力。

太陽能的碳強度非常低,僅為每千瓦時45克二氧化碳當量,這種低碳的特性使其在綠能中占有一席之地,與核能風能等其他低碳能源相比,都顯示出對環境友好的特性。這種清潔能源已成為全球溫室氣體減量和氣候變遷挑戰的重要解答之一。

太陽能在全球範圍內的占有率也正在增加,例如,全球電力消耗的5.62%是由太陽能提供的。值得一提的是,太陽能在一些國家的應用上,已經採取了龍頭地位。在澳洲,18%的電力是由太陽能生成的;在荷蘭,太陽能發電也佔總發電量的18%;而在西班牙智利,太陽能發電分別佔到總電力的16%和18%。在希臘更是達到19%,證明了太陽能作為低碳能源的重要地位。

無論是風能、核能,還是太陽能等低碳能源,都非常值得全球推動和使用,比起化石燃料(如燃煤和自然氣)具有更多的優勢。這些低碳技術的利用,不僅可以幫助減低全球溫室氣體排放,進一步緩解全球變暖問題,還能減少空氣污染,為人類創造一個更乾淨、更綠色的未來。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
澳洲 209.8 W 18.2% 47.6 TWh
荷蘭 138.1 W 17.6% 21.2 TWh
庫克群島 134.1 W 40.0% 0.0 TWh
西班牙 97.2 W 15.5% 40.4 TWh
智利 95.0 W 17.9% 16.2 TWh
希臘 94.4 W 18.7% 8.6 TWh
日本 90.9 W 10.2% 99.2 TWh
阿拉伯聯合大公國 76.2 W 4.2% 6.3 TWh
賽普勒斯 76.0 W 16.2% 0.8 TWh
德國 75.6 W 11.7% 55.2 TWh
塞席爾 75.0 W 10.8% 0.1 TWh
美國 72.9 W 5.0% 215.3 TWh
新喀里多尼亞 71.4 W 5.4% 0.2 TWh
比利時 70.7 W 8.8% 7.2 TWh
南韓 69.4 W 5.3% 31.5 TWh
中華民國(台灣) 61.8 W 4.6% 12.9 TWh
以色列 59.5 W 6.3% 4.6 TWh
愛沙尼亞 59.5 W 8.7% 0.7 TWh
丹麥 58.9 W 9.2% 3.0 TWh
歐盟 55.9 W 8.6% 217.9 TWh
馬爾他 55.5 W 11.5% 0.3 TWh
關島 53.5 W 4.4% 0.1 TWh
匈牙利 51.7 W 10.4% 4.4 TWh
保加利亞 51.0 W 7.7% 3.1 TWh
義大利 46.6 W 8.5% 24.2 TWh
瑞士 46.5 W 7.4% 3.5 TWh
盧森堡 45.5 W 5.4% 0.3 TWh
中華人民共和國 41.9 W 5.8% 523.4 TWh
葡萄牙 39.9 W 6.2% 3.6 TWh
波蘭 39.4 W 8.4% 13.2 TWh
法國 38.1 W 4.5% 21.5 TWh
阿曼 37.0 W 3.5% 1.5 TWh
約旦 35.8 W 15.9% 3.5 TWh
巴貝多 32.5 W 7.5% 0.1 TWh
越南 31.6 W 9.7% 26.9 TWh
加拿大 30.5 W 1.7% 10.2 TWh
南非 30.3 W 7.0% 15.8 TWh
捷克 30.2 W 3.8% 2.8 TWh
奧地利 30.0 W 3.6% 2.3 TWh
立陶宛 26.8 W 4.9% 0.7 TWh
巴西 25.9 W 7.0% 48.7 TWh
土耳其 25.5 W 6.0% 18.9 TWh
安地卡及巴布達 24.5 W 5.7% 0.0 TWh
英國 23.1 W 4.6% 13.6 TWh
全球 23.0 W 5.6% 1594.3 TWh
美屬維京群島 22.8 W 2.9% 0.0 TWh
薩爾瓦多 19.9 W 13.3% 1.1 TWh
法屬圭亞那 19.5 W 3.8% 0.0 TWh
法屬玻里尼西亞 18.8 W 7.1% 0.1 TWh
新加坡 18.1 W 1.6% 0.9 TWh
留尼旺 17.8 W 4.8% 0.1 TWh
芬蘭 17.5 W 1.1% 0.9 TWh
納米比亞 17.1 W 10.1% 0.4 TWh
斯洛維尼亞 17.0 W 2.2% 0.3 TWh
烏克蘭 15.7 W 5.3% 6.0 TWh
瑞典 14.2 W 0.8% 1.3 TWh
宏都拉斯 14.2 W 10.7% 1.3 TWh
墨西哥 14.1 W 3.9% 15.7 TWh
模里西斯 14.1 W 5.6% 0.2 TWh
烏拉圭 13.0 W 3.3% 0.4 TWh
庫拉索 11.7 W 2.2% 0.0 TWh
哈薩克 11.2 W 1.7% 1.9 TWh
巴拿馬 11.0 W 3.8% 0.4 TWh
馬爾地夫 10.9 W 7.6% 0.1 TWh
東加 10.8 W 12.5% 0.0 TWh
荷屬阿魯巴 10.7 W 1.1% 0.0 TWh
薩摩亞 10.4 W 11.8% 0.0 TWh
斯洛伐克 10.2 W 1.6% 0.5 TWh
印度 9.7 W 6.6% 119.8 TWh
波多黎各 9.5 W 1.5% 0.3 TWh
羅馬尼亞 8.6 W 2.6% 1.5 TWh
瓜地洛普 8.5 W 1.8% 0.0 TWh
阿根廷 8.2 W 2.5% 3.2 TWh
泰國 8.1 W 2.3% 5.1 TWh
馬來西亞 6.8 W 1.1% 2.0 TWh
摩洛哥 6.6 W 5.4% 2.2 TWh
牙買加 6.1 W 3.4% 0.1 TWh
多明尼加共和國 5.4 W 3.0% 0.5 TWh
斯里蘭卡 5.3 W 6.0% 1.0 TWh
埃及 5.3 W 2.4% 5.0 TWh
紐西蘭 4.6 W 0.5% 0.2 TWh
巴勒斯坦自治區 4.4 W 2.8% 0.2 TWh
蘇利南 3.7 W 0.7% 0.0 TWh
亞美尼亞 3.7 W 1.2% 0.1 TWh
萬那杜 3.6 W 14.3% 0.0 TWh
茅利塔尼亞 3.5 W 6.7% 0.1 TWh
玻利維亞 3.4 W 3.2% 0.4 TWh
秘魯 3.3 W 1.6% 1.0 TWh
克羅埃西亞 3.2 W 0.6% 0.1 TWh
塞內加爾 3.2 W 7.9% 0.5 TWh
貝里斯 2.9 W 1.0% 0.0 TWh
阿爾巴尼亞 2.8 W 0.8% 0.1 TWh
沙烏地阿拉伯 2.6 W 0.2% 0.8 TWh
古巴 2.6 W 1.3% 0.3 TWh
柬埔寨 2.5 W 3.0% 0.4 TWh
黎巴嫩 2.4 W 0.6% 0.1 TWh
菲律賓 2.4 W 2.2% 2.4 TWh
白俄羅斯 2.1 W 0.4% 0.2 TWh
愛爾蘭 2.1 W 0.3% 0.1 TWh
阿爾及利亞 2.1 W 1.0% 0.8 TWh
葉門 2.1 W 17.0% 0.6 TWh
維德角 1.9 W 2.2% 0.0 TWh
俄羅斯 1.7 W 0.2% 2.1 TWh
瓜地馬拉 1.5 W 1.6% 0.2 TWh
蓋亞那 1.4 W 0.8% 0.0 TWh
哥倫比亞 1.2 W 0.6% 0.6 TWh
斐濟 1.2 W 0.9% 0.0 TWh
肯亞 1.1 W 3.7% 0.5 TWh
伊拉克 1.0 W 0.3% 0.4 TWh
馬拉威 1.0 W 12.0% 0.2 TWh
尚比亞 0.9 W 0.8% 0.1 TWh
巴林 0.8 W 0.0% 0.0 TWh
布吉納法索 0.6 W 4.3% 0.1 TWh
寮國 0.6 W 0.1% 0.0 TWh
亞塞拜然 0.6 W 0.2% 0.1 TWh
巴基斯坦 0.5 W 0.8% 1.0 TWh
盧安達 0.5 W 6.8% 0.1 TWh
尼加拉瓜 0.5 W 0.5% 0.0 TWh
波札那 0.4 W 0.2% 0.0 TWh
尼泊爾 0.4 W 1.2% 0.1 TWh
千里達及托巴哥 0.4 W 0.1% 0.0 TWh
孟加拉 0.4 W 0.7% 0.6 TWh
烏干達 0.4 W 3.4% 0.1 TWh
厄利垂亞 0.3 W 2.2% 0.0 TWh
中國香港特別行政區 0.3 W 0.0% 0.0 TWh
緬甸 0.3 W 0.6% 0.1 TWh
辛巴威 0.3 W 0.4% 0.0 TWh
多哥 0.3 W 1.4% 0.0 TWh
莫三比克 0.2 W 0.4% 0.1 TWh
阿富汗 0.2 W 1.3% 0.1 TWh
尼日 0.2 W 3.1% 0.1 TWh
迦納 0.2 W 0.3% 0.1 TWh
索馬利亞 0.2 W 7.3% 0.0 TWh
利比亞 0.2 W 0.0% 0.0 TWh
幾內亞 0.2 W 0.7% 0.0 TWh
馬利 0.2 W 0.9% 0.0 TWh
摩爾多瓦 0.2 W 0.1% 0.0 TWh
獅子山 0.1 W 4.8% 0.0 TWh
土庫曼 0.1 W 0.0% 0.0 TWh
坦尚尼亞 0.1 W 0.7% 0.1 TWh
南蘇丹 0.1 W 1.8% 0.0 TWh
蒲隆地 0.1 W 2.2% 0.0 TWh
北韓 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
貝南 0.1 W 1.1% 0.0 TWh
喀麥隆 0.1 W 0.2% 0.0 TWh
印尼 0.1 W 0.1% 0.2 TWh
馬達加斯加 0.1 W 1.0% 0.0 TWh
蘇丹 0.1 W 0.2% 0.0 TWh
安哥拉 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
象牙海岸 0.0 W 0.1% 0.0 TWh
衣索比亞 0.0 W 0.3% 0.0 TWh
烏茲別克 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
剛果(金夏沙) 0.0 W 0.1% 0.0 TWh
委內瑞拉 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)