LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有5%的電力來自太陽能

5.49 % 全球電力占比
45 gCO2eq/kWh 排碳係數

太陽能是一種來自太陽的可再生能源,其原理是將太陽光轉換為電能或熱能。太陽能技術主要分為光伏(Photovoltaic, PV)系統和太陽能集熱系統。光伏系統利用太陽能電池將陽光直流轉換成電能,而太陽能集熱系統則是使用太陽能集熱器將太陽光轉化為熱能,然後再用來發電或加熱水。隨著技術進步和生產成本的下降,太陽能逐漸成為全球發電的重要來源之一。

太陽能的發電原理主要依賴於光伏效應,這是一種半導體在吸收光子後產生電流的現象。光伏系統通常由多晶矽或單晶矽製成的太陽能電池組成,這些電池會將陽光轉換為直流電。然後,利用逆變器將直流電轉換為交流電,以供應家用電器或輸送到電網中。這些系統可以安裝在屋頂、地面或其他適合的位置,以最大化吸收太陽能。

低碳能源的優勢之一是其極低的碳排放,這對於緩解氣候變遷具有重大意義。根據IPCC的數據,太陽能的碳強度約為 45 gCO2eq/kWh,遠低於燃煤(820 gCO2eq/kWh)和天然氣(490 gCO2eq/kWh)。與其他低碳能源相比,風力(11 gCO2eq/kWh)和核能(12 gCO2eq/kWh)同樣具有極低的碳排放。因此,太陽能與風力、核能一起,成為地球上最清潔和最可持續的能源選項。

此外,全球太陽能發電佔總電力消費的 5.49%,顯示出太陽能在滿足全球電力需求中扮演了重要角色。在某些國家,太陽能的發電比例更為顯著。例如,在澳大利亞,16%的電力來自太陽能;而在荷蘭馬爾他西班牙希臘等國家,這一比例達到了 17%。這些數據顯示,隨著技術的進步和政策支持,越來越多國家重視並大力發展太陽能發電。

總結來說,太陽能以及風力和核能等低碳技術的普及,為我們帶來了潔淨、可持續的電力來源。這些技術共同對抗氣候變遷,減少空氣污染,並幫助我們過渡到更加綠色的未來。各國應考慮加大對這些低碳能源的投資和建設,以實現能源結構的轉型和可持續發展。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
澳洲 198.2 W 16.5% 45.0 TWh
荷蘭 138.1 W 17.3% 21.2 TWh
庫克群島 134.1 W 50.0% 0.0 TWh
馬爾他 114.9 W 16.6% 0.5 TWh
西班牙 112.6 W 16.6% 46.8 TWh
希臘 102.6 W 17.3% 9.4 TWh
智利 97.5 W 19.9% 16.6 TWh
阿拉伯聯合大公國 94.4 W 5.0% 7.7 TWh
以色列 94.3 W 9.7% 7.3 TWh
日本 88.9 W 9.6% 97.0 TWh
塞席爾 85.8 W 12.9% 0.1 TWh
德國 84.3 W 12.0% 61.6 TWh
美國 80.7 W 5.6% 238.1 TWh
匈牙利 77.6 W 14.1% 6.6 TWh
比利時 75.3 W 9.1% 7.7 TWh
賽普勒斯 75.2 W 15.2% 0.8 TWh
新喀里多尼亞 71.4 W 6.6% 0.2 TWh
愛沙尼亞 66.2 W 7.8% 0.8 TWh
奧地利 66.0 W 7.6% 5.2 TWh
南韓 64.7 W 4.8% 29.4 TWh
歐盟 63.9 W 9.2% 248.9 TWh
中華民國(台灣) 61.8 W 4.6% 12.9 TWh
丹麥 60.8 W 8.6% 3.1 TWh
關島 60.2 W 5.1% 0.1 TWh
義大利 59.8 W 9.9% 31.0 TWh
保加利亞 58.4 W 8.8% 3.5 TWh
瑞士 53.5 W 5.7% 4.1 TWh
葡萄牙 50.7 W 8.3% 4.6 TWh
盧森堡 50.0 W 4.4% 0.3 TWh
中華人民共和國 46.8 W 6.2% 584.1 TWh
法國 41.1 W 4.5% 23.3 TWh
斯洛維尼亞 37.2 W 4.5% 0.7 TWh
波蘭 36.5 W 7.1% 12.2 TWh
約旦 34.5 W 15.3% 3.4 TWh
捷克 33.1 W 4.0% 3.0 TWh
巴貝多 32.5 W 7.3% 0.1 TWh
留尼旺 31.9 W 8.7% 0.3 TWh
瓜地洛普 31.7 W 6.6% 0.1 TWh
越南 29.8 W 9.5% 25.5 TWh
馬丁尼克 27.9 W 6.0% 0.1 TWh
巴西 27.5 W 7.1% 51.7 TWh
瑞典 27.0 W 1.5% 2.5 TWh
立陶宛 26.6 W 5.1% 0.7 TWh
美屬薩摩亞 25.3 W 5.6% 0.0 TWh
土耳其 24.8 W 5.7% 18.4 TWh
安地卡及巴布達 24.5 W 5.6% 0.0 TWh
全球 23.7 W 5.5% 1641.6 TWh
法屬圭亞那 23.0 W 5.9% 0.1 TWh
英國 22.9 W 4.3% 13.5 TWh
加拿大 22.9 W 1.2% 7.6 TWh
美屬維京群島 22.8 W 2.9% 0.0 TWh
納米比亞 22.6 W 13.2% 0.5 TWh
北馬其頓 21.7 W 5.7% 0.4 TWh
薩爾瓦多 20.1 W 14.0% 1.1 TWh
墨西哥 19.1 W 5.9% 21.2 TWh
法屬玻里尼西亞 18.8 W 7.1% 0.1 TWh
新加坡 18.1 W 1.6% 0.9 TWh
巴拿馬 17.1 W 4.9% 0.7 TWh
烏拉圭 15.3 W 3.4% 0.5 TWh
模里西斯 14.1 W 4.6% 0.2 TWh
亞美尼亞 13.5 W 3.8% 0.3 TWh
芬蘭 13.4 W 0.8% 0.7 TWh
烏克蘭 13.3 W 4.5% 5.1 TWh
宏都拉斯 13.2 W 9.7% 1.2 TWh
馬爾地夫 13.1 W 7.1% 0.1 TWh
斯洛伐克 12.8 W 2.1% 0.6 TWh
南非 12.3 W 2.9% 6.4 TWh
羅馬尼亞 12.3 W 3.7% 2.1 TWh
愛爾蘭 12.1 W 1.5% 0.5 TWh
庫拉索 11.7 W 2.2% 0.0 TWh
哈薩克 11.6 W 1.7% 2.0 TWh
馬來西亞 10.9 W 1.7% 3.2 TWh
東加 10.8 W 12.5% 0.0 TWh
荷屬阿魯巴 10.7 W 1.0% 0.0 TWh
薩摩亞 10.4 W 10.5% 0.0 TWh
印度 9.2 W 5.8% 113.4 TWh
格瑞那達 9.2 W 4.0% 0.0 TWh
斯里蘭卡 9.0 W 10.2% 1.7 TWh
波多黎各 8.4 W 1.3% 0.2 TWh
阿根廷 8.2 W 2.0% 3.3 TWh
泰國 8.0 W 2.3% 5.0 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 7.3 W 1.2% 0.2 TWh
阿曼 6.8 W 0.6% 0.3 TWh
摩洛哥 6.7 W 4.9% 2.2 TWh
黎巴嫩 6.1 W 2.9% 0.3 TWh
蒙古 5.8 W 1.7% 0.2 TWh
多明尼加共和國 5.7 W 2.6% 0.6 TWh
塞內加爾 5.7 W 10.4% 0.8 TWh
牙買加 5.7 W 3.1% 0.1 TWh
克羅埃西亞 5.3 W 1.0% 0.2 TWh
埃及 5.0 W 2.4% 4.8 TWh
紐西蘭 4.7 W 0.5% 0.2 TWh
巴勒斯坦自治區 4.7 W 2.8% 0.2 TWh
科威特 4.6 W 0.2% 0.2 TWh
萬那杜 3.6 W 14.3% 0.0 TWh
茅利塔尼亞 3.5 W 7.4% 0.1 TWh
玻利維亞 3.3 W 2.9% 0.3 TWh
秘魯 3.2 W 1.6% 0.9 TWh
突尼西亞 3.0 W 1.4% 0.3 TWh
貝里斯 2.9 W 1.7% 0.0 TWh
古巴 2.7 W 1.5% 0.3 TWh
柬埔寨 2.7 W 3.2% 0.4 TWh
沙烏地阿拉伯 2.6 W 0.2% 0.8 TWh
拉脫維亞 2.4 W 0.6% 0.0 TWh
哥倫比亞 2.3 W 1.2% 1.0 TWh
菲律賓 2.2 W 1.9% 2.2 TWh
葉門 2.1 W 20.3% 0.6 TWh
俄羅斯 2.1 W 0.2% 2.6 TWh
白俄羅斯 2.0 W 0.4% 0.2 TWh
維德角 1.9 W 2.3% 0.0 TWh
蘇利南 1.9 W 0.5% 0.0 TWh
阿爾及利亞 1.7 W 0.7% 0.7 TWh
阿爾巴尼亞 1.6 W 0.5% 0.0 TWh
瓜地馬拉 1.6 W 1.8% 0.2 TWh
哥斯大黎加 1.6 W 0.6% 0.1 TWh
蓋亞那 1.4 W 0.9% 0.0 TWh
中國香港特別行政區 1.4 W 0.2% 0.1 TWh
斐濟 1.2 W 1.0% 0.0 TWh
摩爾多瓦 1.1 W 0.5% 0.0 TWh
肯亞 1.1 W 3.8% 0.5 TWh
馬拉威 1.0 W 12.6% 0.2 TWh
伊朗 0.9 W 0.2% 0.7 TWh
寮國 0.9 W 0.1% 0.1 TWh
尚比亞 0.8 W 0.7% 0.1 TWh
多哥 0.8 W 3.6% 0.1 TWh
巴林 0.8 W 0.0% 0.0 TWh
巴基斯坦 0.7 W 0.9% 1.4 TWh
亞塞拜然 0.7 W 0.2% 0.1 TWh
布吉納法索 0.6 W 5.2% 0.1 TWh
孟加拉 0.6 W 0.7% 0.8 TWh
尼泊爾 0.5 W 1.3% 0.1 TWh
尼加拉瓜 0.5 W 0.6% 0.0 TWh
緬甸 0.5 W 1.3% 0.2 TWh
千里達及托巴哥 0.5 W 0.1% 0.0 TWh
迦納 0.5 W 0.6% 0.1 TWh
波札那 0.4 W 0.2% 0.0 TWh
卡達 0.4 W 0.0% 0.0 TWh
烏干達 0.3 W 2.4% 0.1 TWh
厄利垂亞 0.3 W 2.6% 0.0 TWh
塞爾維亞 0.3 W 0.1% 0.0 TWh
北韓 0.3 W 0.3% 0.1 TWh
厄瓜多 0.3 W 0.1% 0.0 TWh
莫三比克 0.2 W 0.4% 0.1 TWh
阿富汗 0.2 W 1.2% 0.1 TWh
尼日 0.2 W 2.6% 0.1 TWh
辛巴威 0.2 W 0.3% 0.0 TWh
南蘇丹 0.2 W 3.2% 0.0 TWh
索馬利亞 0.2 W 7.9% 0.0 TWh
印尼 0.2 W 0.1% 0.4 TWh
貝南 0.2 W 1.1% 0.0 TWh
盧安達 0.2 W 2.0% 0.0 TWh
利比亞 0.2 W 0.0% 0.0 TWh
幾內亞 0.2 W 0.7% 0.0 TWh
馬達加斯加 0.2 W 1.7% 0.0 TWh
伊拉克 0.2 W 0.1% 0.1 TWh
馬利 0.2 W 0.8% 0.0 TWh
獅子山 0.1 W 5.0% 0.0 TWh
土庫曼 0.1 W 0.0% 0.0 TWh
蘇丹 0.1 W 0.2% 0.0 TWh
蒲隆地 0.1 W 2.2% 0.0 TWh
坦尚尼亞 0.1 W 0.5% 0.1 TWh
喀麥隆 0.1 W 0.2% 0.0 TWh
象牙海岸 0.1 W 0.2% 0.0 TWh
安哥拉 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
委內瑞拉 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
衣索比亞 0.0 W 0.3% 0.0 TWh
烏茲別克 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
奈及利亞 0.0 W 0.1% 0.1 TWh
剛果(金夏沙) 0.0 W 0.1% 0.0 TWh
冰島 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)