LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有60%的電力來自化石燃料

60.36 % 全球電力占比
[ 490, 820 ] gCO2eq/kWh 排碳係數

化石燃料是自地球上生物沉積物變革產生的燃料,主要包括石油天然氣燃煤。之所以稱其為“化石”,是因為這些燃料源源自古老的生命形態,經過長時間高壓與熱力作用才形成。他們在全球電力供應中佔有重要地位,特別是在許多中東國家,化石燃料是主要的電力來源。

如何將化石燃料轉化為電力呢?簡單來說,化石燃料經過燃燒產生熱力,提高水的溫度產生蒸汽驅動渦輪,此渦輪則連接到發電機,產生電力。這就是化石燃料發電的基本原理。

然而,化石燃料的碳強度較高,與眾多低碳能源相比,氣候變化的負面影響更為明顯。例如核能(ECO2eq/kWh值為12 g)、風力(ECO2eq/kWh值為11 g)和太陽能(ECO2eq/kWh值為45 g)的碳強度都遠低於化石燃料理論值最低的490 gCO2eq/kWh。這使得這些低碳能源在全球範圍內的使用上漸趨重要。

在全球範圍內,約60.36%的電力是由化石燃料產生的,再生能源包括水力和核能的使用越來越多。然而,縱然這樣,化石燃料在一些國家中仍然是主要的電力供應來源。例如在巴林,化石燃料生成了該國99%的電力,而在科威特卡達以及沙烏地阿拉伯,100%的電力都是由化石燃料生成的。

但是,低碳能源如核能、太陽能和風力等具有巨大的使用潛力。在阿拉伯聯合大公國的例子中,化石燃料僅提供了該國89%的電力,這意味著其餘的11%由其他能源提供,部分就是這些低確碳能源。因此,我們應該加強對這些能源的研究和發展,在全球範圍內推廣使用低碳能源,以減少氣候變化的影響及空氣污染等問題。

國家/地區 人均瓦特 % TWh
巴林 2476.9 W 99.3% 31.8 TWh
科威特 2348.0 W 100.0% 87.4 TWh
卡達 2308.0 W 100.0% 54.3 TWh
阿拉伯聯合大公國 1611.7 W 88.7% 132.2 TWh
沙烏地阿拉伯 1245.1 W 99.8% 392.1 TWh
汶萊 1202.1 W 100.0% 4.7 TWh
關島 1164.7 W 95.6% 1.7 TWh
新喀里多尼亞 1150.2 W 86.3% 2.9 TWh
中華民國(台灣) 1122.3 W 83.1% 234.6 TWh
新加坡 1083.3 W 98.2% 56.4 TWh
阿曼 1005.2 W 96.2% 39.8 TWh
聖皮埃與密克隆群島 966.6 W 100.0% 0.1 TWh
百慕達 888.7 W 100.0% 0.5 TWh
以色列 873.7 W 93.2% 68.1 TWh
美國 853.4 W 58.8% 2519.2 TWh
荷屬阿魯巴 835.7 W 83.9% 0.8 TWh
南韓 789.5 W 60.8% 358.5 TWh
美屬維京群島 775.5 W 97.1% 0.7 TWh
千里達及托巴哥 760.2 W 99.9% 10.2 TWh
澳洲 717.3 W 62.3% 162.9 TWh
直布羅陀 695.5 W 100.0% 0.2 TWh
土克斯及開科斯群島 682.8 W 100.0% 0.3 TWh
波多黎各 621.6 W 97.2% 17.7 TWh
塞席爾 611.1 W 87.7% 0.6 TWh
巴哈馬 593.3 W 100.0% 2.1 TWh
日本 590.9 W 66.0% 645.0 TWh
哈薩克 585.0 W 87.2% 98.4 TWh
俄羅斯 561.6 W 63.0% 713.9 TWh
法羅群島 560.9 W 61.9% 0.3 TWh
利比亞 542.5 W 95.9% 32.0 TWh
中國香港特別行政區 536.6 W 73.7% 35.2 TWh
英屬維京群島 513.1 W 100.0% 0.1 TWh
土庫曼 511.0 W 100.0% 28.4 TWh
聖克里斯多福及尼維斯 503.3 W 95.5% 0.2 TWh
馬來西亞 496.9 W 81.0% 146.1 TWh
伊朗 470.0 W 94.0% 362.0 TWh
中華人民共和國 463.5 W 63.7% 5789.5 TWh
白俄羅斯 438.4 W 83.8% 36.8 TWh
馬爾他 428.0 W 88.5% 2.0 TWh
馬丁尼克 427.8 W 100.0% 1.5 TWh
美屬薩摩亞 405.4 W 100.0% 0.2 TWh
安地卡及巴布達 404.1 W 94.3% 0.3 TWh
巴貝多 401.9 W 92.5% 1.0 TWh
黎巴嫩 396.2 W 93.9% 19.4 TWh
庫拉索 379.4 W 70.9% 0.6 TWh
荷蘭 377.8 W 48.2% 57.9 TWh
賽普勒斯 370.9 W 78.9% 4.0 TWh
愛爾蘭 367.5 W 47.7% 16.1 TWh
諾魯 364.3 W 100.0% 0.0 TWh
南非 358.8 W 83.1% 186.7 TWh
波蘭 334.4 W 71.3% 112.2 TWh
加拿大 332.1 W 18.1% 111.0 TWh
瓜地洛普 331.3 W 68.8% 1.2 TWh
捷克 331.2 W 41.8% 30.5 TWh
塞爾維亞 323.9 W 61.0% 20.7 TWh
墨西哥 294.7 W 80.6% 327.1 TWh
波士尼亞與赫塞哥維納 281.7 W 58.7% 8.1 TWh
亞塞拜然 275.3 W 94.6% 24.9 TWh
保加利亞 260.0 W 39.5% 15.7 TWh
蒙哲臘 257.2 W 100.0% 0.0 TWh
蒙古 256.1 W 91.0% 7.5 TWh
泰國 255.1 W 73.4% 160.0 TWh
留尼旺 254.6 W 69.2% 2.0 TWh
蒙特內哥羅 247.7 W 37.4% 1.4 TWh
全球 247.3 W 60.4% 17131.7 TWh
伊拉克 241.2 W 79.4% 92.0 TWh
土耳其 238.8 W 56.4% 177.4 TWh
德國 233.9 W 36.2% 170.9 TWh
北馬其頓 231.0 W 61.9% 4.3 TWh
聖露西亞 222.4 W 100.0% 0.3 TWh
義大利 220.6 W 40.3% 114.5 TWh
希臘 220.0 W 43.7% 20.1 TWh
愛沙尼亞 214.0 W 31.3% 2.5 TWh
多米尼克 204.9 W 76.5% 0.1 TWh
格陵蘭 202.9 W 16.7% 0.1 TWh
阿根廷 202.0 W 61.4% 80.1 TWh
庫克群島 201.1 W 60.0% 0.0 TWh
模里西斯 199.5 W 78.8% 2.3 TWh
阿爾及利亞 198.0 W 98.8% 76.6 TWh
埃及 193.0 W 88.8% 184.7 TWh
格瑞那達 192.4 W 100.0% 0.2 TWh
蘇利南 186.2 W 35.5% 1.0 TWh
摩爾多瓦 185.7 W 91.7% 5.0 TWh
越南 184.7 W 56.7% 157.7 TWh
歐盟 183.4 W 28.2% 715.2 TWh
智利 181.9 W 34.3% 31.1 TWh
烏茲別克 181.5 W 87.8% 54.2 TWh
法屬玻里尼西亞 176.5 W 67.1% 0.5 TWh
法屬圭亞那 175.9 W 34.0% 0.4 TWh
斯洛維尼亞 175.6 W 23.0% 3.3 TWh
英國 174.7 W 34.7% 102.9 TWh
突尼西亞 171.9 W 98.3% 18.5 TWh
約旦 171.3 W 76.0% 16.7 TWh
寮國 166.2 W 27.0% 10.8 TWh
古巴 157.5 W 78.6% 15.5 TWh
蓋亞那 151.8 W 87.0% 1.1 TWh
比利時 150.3 W 18.8% 15.3 TWh
多明尼加共和國 149.5 W 82.8% 14.6 TWh
牙買加 146.9 W 83.7% 3.6 TWh
西班牙 141.2 W 22.6% 58.7 TWh
馬爾地夫 133.5 W 92.4% 0.6 TWh
克羅埃西亞 132.8 W 26.1% 4.7 TWh
聖文森及格瑞那丁 131.3 W 75.0% 0.1 TWh
亞美尼亞 130.1 W 43.4% 3.2 TWh
紐西蘭 112.2 W 11.7% 5.0 TWh
印度 110.7 W 75.7% 1364.5 TWh
葡萄牙 110.4 W 17.2% 9.9 TWh
丹麥 109.0 W 17.1% 5.6 TWh
匈牙利 108.7 W 21.8% 9.2 TWh
貝里斯 108.4 W 38.4% 0.4 TWh
印尼 105.4 W 81.6% 252.9 TWh
羅馬尼亞 104.9 W 31.4% 17.8 TWh
喬治亞 104.5 W 22.6% 3.4 TWh
中國澳門特別行政區 98.1 W 10.2% 0.6 TWh
波札那 96.1 W 54.1% 2.2 TWh
秘魯 95.0 W 45.9% 28.1 TWh
摩洛哥 90.8 W 73.5% 29.5 TWh
菲律賓 87.3 W 77.7% 87.0 TWh
敘利亞 85.7 W 95.5% 16.0 TWh
奧地利 82.6 W 10.0% 6.5 TWh
拉脫維亞 82.4 W 20.6% 1.4 TWh
芬蘭 77.6 W 4.9% 3.8 TWh
玻利維亞 75.5 W 70.8% 8.0 TWh
東加 75.4 W 87.5% 0.1 TWh
巴拿馬 75.0 W 25.6% 2.9 TWh
烏克蘭 74.6 W 25.4% 28.5 TWh
維德角 73.8 W 84.4% 0.4 TWh
斯洛伐克 71.0 W 11.4% 3.4 TWh
赤道幾內亞 68.4 W 69.0% 1.0 TWh
委內瑞拉 64.8 W 19.1% 16.0 TWh
哥倫比亞 64.6 W 33.6% 29.2 TWh
宏都拉斯 63.8 W 48.0% 5.7 TWh
加彭 61.9 W 44.7% 1.3 TWh
剛果(布拉薩) 59.7 W 75.9% 3.0 TWh
厄瓜多 58.5 W 25.1% 9.1 TWh
薩摩亞 57.4 W 64.7% 0.1 TWh
法國 54.1 W 6.3% 30.6 TWh
斐濟 51.9 W 37.2% 0.4 TWh
孟加拉 49.6 W 88.5% 73.6 TWh
迦納 47.4 W 65.1% 13.6 TWh
聖多美普林西比 46.0 W 90.0% 0.1 TWh
東帝汶 45.8 W 100.0% 0.5 TWh
斯里蘭卡 43.0 W 48.4% 8.2 TWh
巴布亞紐幾內亞 41.0 W 73.5% 3.6 TWh
薩爾瓦多 36.9 W 24.6% 2.0 TWh
尼加拉瓜 35.0 W 35.1% 2.1 TWh
茅利塔尼亞 34.1 W 66.3% 1.4 TWh
象牙海岸 31.9 W 69.9% 7.7 TWh
瓜地馬拉 31.3 W 33.4% 4.8 TWh
挪威 30.9 W 1.0% 1.5 TWh
巴基斯坦 30.8 W 48.2% 62.4 TWh
塞內加爾 30.3 W 75.0% 4.5 TWh
烏拉圭 29.7 W 7.5% 0.9 TWh
巴西 29.3 W 8.0% 55.0 TWh
柬埔寨 28.1 W 33.3% 4.1 TWh
緬甸 26.8 W 57.8% 12.7 TWh
吉里巴斯 26.6 W 100.0% 0.0 TWh
立陶宛 26.1 W 4.8% 0.6 TWh
辛巴威 25.8 W 37.0% 3.6 TWh
西撒哈拉 25.8 W 100.0% 0.1 TWh
吉爾吉斯 25.7 W 10.1% 1.5 TWh
塔吉克 20.3 W 8.8% 1.7 TWh
葛摩 19.5 W 100.0% 0.1 TWh
萬那杜 17.9 W 71.4% 0.1 TWh
索羅門群島 17.7 W 100.0% 0.1 TWh
安哥拉 15.3 W 28.2% 4.6 TWh
盧森堡 14.8 W 1.8% 0.1 TWh
巴勒斯坦自治區 14.7 W 9.3% 0.7 TWh
蘇丹 14.1 W 33.9% 5.6 TWh
厄利垂亞 13.9 W 97.8% 0.4 TWh
奈及利亞 13.7 W 75.6% 25.6 TWh
哥斯大黎加 13.3 W 4.9% 0.6 TWh
莫三比克 13.2 W 18.6% 3.7 TWh
甘比亞 13.0 W 100.0% 0.3 TWh
喀麥隆 12.7 W 37.5% 3.0 TWh
馬利 11.3 W 64.0% 2.2 TWh
北韓 10.7 W 16.8% 2.4 TWh
葉門 10.1 W 83.0% 2.9 TWh
海地 8.6 W 86.9% 0.9 TWh
賴比瑞亞 8.6 W 42.4% 0.4 TWh
坦尚尼亞 8.1 W 54.5% 4.5 TWh
尚比亞 8.1 W 7.8% 1.4 TWh
布吉納法索 7.9 W 54.1% 1.5 TWh
幾內亞 6.4 W 27.3% 0.8 TWh
吉布地 6.2 W 10.2% 0.1 TWh
多哥 6.1 W 31.9% 0.5 TWh
南蘇丹 5.9 W 98.2% 0.6 TWh
馬達加斯加 5.4 W 65.6% 1.4 TWh
幾內亞比索 4.4 W 100.0% 0.1 TWh
史瓦帝尼 3.8 W 2.4% 0.0 TWh
納米比亞 3.2 W 1.9% 0.1 TWh
盧安達 2.9 W 38.6% 0.3 TWh
索馬利亞 2.5 W 90.2% 0.4 TWh
肯亞 2.4 W 8.3% 1.1 TWh
貝南 2.0 W 26.1% 0.2 TWh
查德 2.0 W 96.8% 0.3 TWh
尼日 1.8 W 24.8% 0.4 TWh
馬拉威 1.3 W 16.2% 0.2 TWh
冰島 1.3 W 0.0% 0.0 TWh
蒲隆地 1.0 W 23.9% 0.1 TWh
阿富汗 0.4 W 2.1% 0.1 TWh
烏干達 0.3 W 3.0% 0.1 TWh
獅子山 0.3 W 9.5% 0.0 TWh
剛果(金夏沙) 0.0 W 0.3% 0.0 TWh
瑞典 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
衣索比亞 0.0 W 0.1% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)