LowCarbonPower logo
Instagram Facebook X (Twitter)

全世界有2%的电力来自生物燃料

1.76 % 全球电力占比
230 gCO2eq/kWh 排碳系数

生物燃料是一种能源形式,它源于生物质,包括农作物毒物以及畜禽粪便等。生物燃料可以是固体,液体或气体,根据获取方式和使用技术,可被分类为第一代,第二代,和第三代生物燃料。这种能源形式是可再生的,其碳足迹较低,因此在探索减少燃煤和其他化石燃料使用时,生物燃料被视为一个关键选项。

生物燃料产生电力的基本方法是通过燃烧生物质,产生的热量用于发电。在适当的条件下,生物质中的碳和氢原子组合,产生热能并释放出二氧化碳和水蒸气。这些燃烧产生的热能被用来加热水,生成蒸汽,并驱动涡轮发电机,从而产生电力。

生物燃料的一个主要优点是其低碳强度。生物燃料的碳强度为230gCO2eq/kWh,远低于燃煤(820gCO2eq/kWh)和天然气(490gCO2eq/kWh)。这表明生物燃料在减少温室气体排放上有显着的优势。但是,与其他低碳能源相比,如核能(12gCO2eq/kWh)、风能(11gCO2eq/kWh)和太阳能(45gCO2eq/kWh),生物燃料的碳强度仍然较高,这也反映了核能,风能和太阳能在碳减排方面的独特优势。

全球范围内,生物燃料已经贡献了1.76%的电力消耗。然而,在某些国家,这个比例更高。例如,芬兰的生物燃料电力占总电力消耗的10%,瓜德罗普岛生物燃料电力产量在最高时达到了21%,而丹麦德国的生物燃料电力分别占14%和9%,以及在爱沙尼亚也有8%。然而应注意,这些数值并不意味着我们减少对核能、风力和太阳能的投入,相反这些低碳清洁能源在全球能源布局中的位置日益重要。

总的来说,生物燃料作为低碳能源的一部分,与其他可再生能源如核能,风能和太阳能一起,都在全球范围内为减少温室气体排放,逐步替代化石能源做出了重要贡献。

国家/地区 人均瓦特 % TWh
芬兰 158.7 W 10.0% 7.7 TWh
瓜德罗普 99.1 W 20.6% 0.3 TWh
丹麦 91.1 W 14.3% 4.7 TWh
德国 60.9 W 9.4% 44.5 TWh
爱沙尼亚 53.8 W 7.9% 0.6 TWh
荷兰 50.3 W 6.4% 7.7 TWh
英国 50.0 W 9.9% 29.5 TWh
伯利兹 48.5 W 17.2% 0.2 TWh
卢森堡 44.0 W 5.2% 0.2 TWh
留尼汪 43.3 W 11.8% 0.3 TWh
斯威士兰 43.1 W 27.1% 0.5 TWh
日本 39.3 W 4.4% 42.9 TWh
古巴 38.8 W 19.4% 3.8 TWh
乌拉圭 37.6 W 9.5% 1.1 TWh
葡萄牙 32.2 W 5.0% 2.9 TWh
智利 30.5 W 5.7% 5.2 TWh
巴西 30.2 W 8.2% 56.6 TWh
比利时 29.6 W 3.7% 3.0 TWh
奥地利 29.1 W 3.5% 2.3 TWh
毛里求斯 29.0 W 11.5% 0.3 TWh
加拿大 29.0 W 1.6% 9.7 TWh
立陶宛 28.9 W 5.3% 0.7 TWh
捷克 26.9 W 3.4% 2.5 TWh
韩国 25.5 W 2.0% 11.6 TWh
欧盟 25.4 W 3.9% 99.0 TWh
泰国 22.9 W 6.6% 14.3 TWh
爱尔兰 21.3 W 2.8% 0.9 TWh
圭亚那 21.3 W 12.2% 0.1 TWh
克罗地亚 19.2 W 3.8% 0.7 TWh
危地马拉 18.3 W 19.6% 2.8 TWh
斯洛伐克 16.7 W 2.7% 0.8 TWh
美国 16.5 W 1.1% 48.7 TWh
斐济 16.1 W 11.5% 0.1 TWh
新西兰 14.1 W 1.5% 0.6 TWh
拉脱维亚 13.5 W 3.4% 0.2 TWh
中华人民共和国 13.3 W 1.8% 166.2 TWh
澳大利亚 13.3 W 1.2% 3.0 TWh
西班牙 12.7 W 2.0% 5.3 TWh
洪都拉斯 12.7 W 9.5% 1.1 TWh
意大利 12.4 W 2.3% 6.4 TWh
土耳其 10.8 W 2.5% 8.0 TWh
匈牙利 10.6 W 2.1% 0.9 TWh
老挝 9.4 W 1.5% 0.6 TWh
尼加拉瓜 8.7 W 8.7% 0.5 TWh
萨尔瓦多 8.1 W 5.4% 0.5 TWh
斯洛文尼亚 7.9 W 1.0% 0.1 TWh
法国 7.2 W 0.8% 4.1 TWh
全球 7.2 W 1.8% 499.3 TWh
白俄罗斯 6.6 W 1.3% 0.6 TWh
波兰 6.3 W 1.3% 2.1 TWh
印度尼西亚 6.2 W 4.8% 15.0 TWh
挪威 5.9 W 0.2% 0.3 TWh
马来西亚 5.6 W 0.9% 1.6 TWh
阿根廷 5.5 W 1.7% 2.2 TWh
法属圭亚那 4.9 W 0.9% 0.0 TWh
牙买加 4.8 W 2.8% 0.1 TWh
哥伦比亚 4.8 W 2.5% 2.2 TWh
塞浦路斯 4.1 W 0.9% 0.0 TWh
巴拉圭 4.1 W 0.5% 0.2 TWh
塞尔维亚 3.8 W 0.7% 0.2 TWh
秘鲁 3.7 W 1.8% 1.1 TWh
瓦努阿图 3.6 W 14.3% 0.0 TWh
保加利亚 3.5 W 0.5% 0.2 TWh
津巴布韦 2.7 W 3.9% 0.4 TWh
印度 2.6 W 1.8% 32.0 TWh
苏丹 2.4 W 5.7% 0.9 TWh
罗马尼亚 2.3 W 0.7% 0.4 TWh
墨西哥 2.3 W 0.6% 2.5 TWh
厄瓜多尔 2.2 W 1.0% 0.4 TWh
多米尼加共和国 2.1 W 1.1% 0.2 TWh
乌克兰 2.0 W 0.7% 0.8 TWh
柬埔寨 1.6 W 1.9% 0.2 TWh
以色列 1.4 W 0.2% 0.1 TWh
刚果(布) 1.4 W 1.7% 0.1 TWh
巴拿马 1.3 W 0.4% 0.1 TWh
黎巴嫩 1.2 W 0.3% 0.1 TWh
哥斯达黎加 1.1 W 0.4% 0.1 TWh
中华民国(台湾) 1.1 W 0.1% 0.2 TWh
坦桑尼亚 1.1 W 7.1% 0.6 TWh
波多黎各 1.1 W 0.2% 0.0 TWh
玻利维亚 1.0 W 1.0% 0.1 TWh
巴布亚新几内亚 1.0 W 1.9% 0.1 TWh
菲律宾 1.0 W 0.9% 1.0 TWh
马里 1.0 W 5.6% 0.2 TWh
加蓬 1.0 W 0.7% 0.0 TWh
安哥拉 0.9 W 1.7% 0.3 TWh
塞内加尔 0.7 W 1.7% 0.1 TWh
俄罗斯 0.7 W 0.1% 0.8 TWh
赞比亚 0.6 W 0.6% 0.1 TWh
约旦 0.6 W 0.3% 0.1 TWh
斯里兰卡 0.5 W 0.6% 0.1 TWh
莫桑比克 0.5 W 0.7% 0.1 TWh
摩尔多瓦 0.4 W 0.2% 0.0 TWh
巴基斯坦 0.4 W 0.6% 0.8 TWh
肯尼亚 0.4 W 1.3% 0.2 TWh
乌干达 0.3 W 2.7% 0.1 TWh
马拉维 0.1 W 1.4% 0.0 TWh
加纳 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
布隆迪 0.1 W 2.2% 0.0 TWh
叙利亚 0.1 W 0.1% 0.0 TWh
埃塞俄比亚 0.0 W 0.2% 0.0 TWh
阿拉伯联合酋长国 0.0 W 0.0% 0.0 TWh
Instagram Facebook X (Twitter)